เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน (993-291) ปีการศึกษา 2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว สุไฮดาร์ แวเตะ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Practicum of Basic Nursing Care)  จำนวนหน่วยกิต         ๒(๐-๘-๐)  ปฏิบัติ ๑๒๐ ชั่วโมง