คณิตศาสตร์ ม.2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน  ม.2/1 ประกอบด้วย

บทที่1 จำนวนเต็ม

บทที่ 2 บทเรียนพีทาโกรัส