การวิเคราะห์นโยบาย (PA52302) 3/3
ผู้สอน

นาย ชัยมงคล ศิริวารินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์นโยบาย (PA52302) 3/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29111

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและกระบวนการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะห์ การใช้ทฤษฎีระบบ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบนโยบายสาธารณะที่สำคัญ โดยเน้นการวิเคราะห์นโยบายที่สำคัญของประเทศไทย

หน่วยกิต

3 (3-0-6)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.