เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์นโยบาย (PA52302) 3/3

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชา การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและกระบวนการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการวิเคราะห์ การใช้ทฤษฎีระบบ การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบนโยบายสาธารณะที่สำคัญ โดยเน้นการวิเคราะห์นโยบายที่สำคัญของประเทศไทย

หน่วยกิต

3 (3-0-6)