เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แหล่งสารสนเทศ (เลือกเสรี) ภาคเรียนที่ 2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

•ความหมายและความสำคัญของแหล่งสารสนเทศ  แหล่งผลิต แหล่งเผยแพร่ และบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์