เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศึกษาศาสตร์/รัฐศาสตร์ปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ชั้นเรียนนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาพุทธวิถีไทย