เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พลศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา พ 11101 ชื่อรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ และการดูแลรักษา อวัยวะภายนอก ระบุสมาชิกในครอบครัว ความรักความผูกพันที่มีต่อกัน ความแตกต่างระหว่างเพสชาย และเพศหญิง หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ สิ่งที่ทาให้เกิดอันตรายจากการเล่น และการป้องกัน บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ปฏิบัติตามคาแนะนาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย แสดงคาพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย

เคลื่อนไหวร่างกาย เล่นเกมเบ็ดเตล็ด ออกกาลังตามคาแนะนาในการเล่นเกม และตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

เอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยความสามัคคี และภาคภูมิใจในตนเอง ปฏิบัติตามกฎกติกา ข้อตกลงที่กาหนด