วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่2

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับ  การบวก  การลบเลขไม่เกิน1000  เวลา นาทีการวัดส่วนสูงมีความจำเป็นในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน