เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

66546459 Tourism Marketing การตลาดการท่องเที่ยว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Apinya narkwichet

ม.บูรพา

Course Description

พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวและนำมากำหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน องค์ประกอบของการตลาดการท่องเที่ยว การพยากรณ์ เทคนิคและกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตลาดการท่องเที่ยว การควบคุม และการประเมินผลการตลาดการท่องเที่ยว

Tourist behaviors, needs and wants for determinating marketing objectives, planning, components of tourism marketing, forcasting, techniques and strategies in developing both local and international tourism markets, the problems related to tourism market and controlling and evaluating tourism marketing performance