เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

665322 Service Marketing การตลาดบริการ_อาทิตย์บ่าย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Apinya narkwichet

ม.บูรพา

Course Description
แนวคิดการตลาดบริการ ประเภทของการตลาดบริการ การวิเคราะห์และวางแผน การกำหนดกลุ่มลูกค้า การประเมินความคิดเห็นของลูกค้า การจัดการกับคำร้องเรียน การรับประกันการบริการ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดสัมพันธภาพ บทบาทของบุคลากรเพื่อการบริการและแนวโน้มในอนาคตของการตลาดบริการ กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ การจัดส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ ทั้งที่เป็นองค์กรที่แสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร รวมทั้งศึกษาถึงการเปรียบเทียบระหว่างการทำตลาดของธุรกิจที่ขายสินค้ากับการทำตลาดของธุรกิจที่ขายบริการ

Concepts of service marketing, types of service market, analysis and planning, service market targeting, customer’s comment evaluation, customer’s complaint management, service warranty, customer service satisfaction, relationship marketing, the roles of service persons and the future trends of service markets. Marketing strategies in service business, marketing mix for profit and not-for-profit oriented service organizations including comparative study between marketing for tangible products and service products.