เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทฤษฎีเศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและวิธีการในการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองเชิงเปรียบเทียบ แนวการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองเปรียบเทียบ ตัวอย่างการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบในมิติและระดับต่างๆ ความคิดทางเศรษฐกิจการเมืองสมัยใหม่ในยุโรปและอเมริกา ซึ่งสัมพันธ์กับการก่อตัวของระบบทุนนิยมเสรีและรัฐสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสังคม ตัวอย่างงานของนักปรัชญาและนักทฤษฎีที่่สำคัญในฐานะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มความคิดสามแบบ คือ เสรีนิยม อนุรักษ์นิยมและสังคมนิยม