เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการเขียนโปรแกรม กศ.บป. บ่าย เสาร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการเขียนโปรแกรม

•พื้นฐานภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม  รูปแบบของคำสั่งต่าง ๆ โดยใช้ภาษาใด ภาษาหนึ่งตามที่กำหนด  ชนิดของข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน  ตัวแปรและการกำหนดชื่อนิพจน์และการดำเนินการ  การกำหนดเงื่อนไข  ขั้นตอนการเขียนคำสั่ง  การจัดการไฟล์  ศึกษาตัวอย่างโปรแกรมเชิงธุรกิจ