เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท 6001103 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี(อาทิตย์-บ่าย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนวิธี ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธี พื้นฐานการคำนวณปัญหากับการแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธีกับการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาขอบเขตของปัญหาข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และกระบวนการ