๙๙๓-๒๒๓ การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑ (Adult Nursing I) ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน

นางสาว รัตติกาล เรืองฤทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
๙๙๓-๒๒๓ การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑ (Adult Nursing I) ปีการศึกษา 2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29175

สถานศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

๙๙๓-๒๒๓  การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑ (Adults Nursing I)                                              ๓(๓-๐-๖)

              รายวิชาบังคับก่อน: -           

               มโนทัศน์และหลักการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่อยู่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรังที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน หรือมีปัญหาซับซ้อนแต่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤติ เน้นการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพ และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง

    Concepts and principles of holistic trans-cultural nursing care for acute and chronically ill adult clients with no  complicated problems or with complicated but non-critical problems; emphasis on caring and rehabilitation, and family and community participation; related legal and ethical issues


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.