เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0041001 Mathematics and Computer for Dairy life 2/60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เปิดให้ นักศึกษาสาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2/62

เรียน วันจันทร์ 09.00-12.00 น. ห้อง4504