0041001 Mathematics and Computer for Dairy life 2/60


ผู้สอน
นาย มนูญ จิตรสำเริง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
0041001 Mathematics and Computer for Dairy life 2/60

Class ID
29183

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
คำอธิบายวิชา

เปิดให้ นักศึกษาสาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่  1 ภาคเรียนที่ 2/62

เรียน วันจันทร์ 09.00-12.00 น. ห้อง4504


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)