นวัตกรรมทางการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์   ม.6/4  หน่วยการเรียนที่  1 เรื่อง  ความหมายของศัพท์คอมพิวเตอร์

ศึกษาความหมายสัพท์ของคอมพิวเตอร์