เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

857-322 Quality Management II (2-2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงและจัดการคุณภาพ การควบคุมและการจัดการคุณภาพเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ การวิเคราะห์ระบบการวัด ความเชื่อมั่นทางวิศวกรรม การจัดการคุณภาพด้วยเทคนิคซิกซ์ซิกมา