วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ห้อง  เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ/สัปดาห์

มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการร่างกายของเรา