homeวิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นางสาว ชุติมา อารยะญาณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2921

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประกอบไปด้วยทั้งหมด 4 ห้อง  เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ/สัปดาห์

มีเนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการร่างกายของเรา  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)