เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

857-325 Quality Assurance in Agro-Industry (2-2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา Course Description 
หลักการประกันคุณภาพ การจัดการคุณภาพ การวางแผนคุณภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มสร้างคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ