เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

712-231 เคมีอาหาร (Food Chemistry)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา       

โครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบในอาหารการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาวัตถุเจือปนอาหาร

Structure and chemical property of compositions in food; chemical changes of food raw materials and products during processing and storage; food additive

 จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงโครงสร้างและสมบัติทางเคมีขององค์ประกอบในอาหารได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร ระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถอธิบายถึงประเภทสมบัติและการประยุกต์ใช้ของสารเจือปนอาหารในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างถูกต้อง