เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

718-331 วิทยาศาสตร์การอาหารสำหรับการกำหนดอาหาร (Food Science for Dietetic)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมเสียของอาหาร
  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการถนอมอาหาร
  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องมือแปรรูปอาหาร
  • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจผลของกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษาต่อคุณภาพของอาหาร
  • เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารและเข้าใจบทบาทของการแปรรูปอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารระหว่างการแปรรูปและเก็บรักษา

คำอธิบายรายวิชา

การเสื่อมเสียของอาหาร หลักการถนอมอาหาร ประเภทของเครื่องมือและวิธีการแปรรูปอาหารเบื้องต้น  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ ผลของการแปรรูปและการเก็บต่อคุณภาพอาหาร

Spoilage of foods; principles of food preservation; types of equipment and basic food processing and storage; effect of processing and storing on food qualities