รายวิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาชีววิทยา ระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนหน่วยกิจ 3 หน่วยกิจ ระยะเวลาการศึกษา 3 ชั่วโมง มีแผนการสอน 1 แผนการสอน