ผู้สอน
ดิเรก หมานมานะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

427-103 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) (Thai)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29225

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

มนุษย์ในฐานะสมาชิกขชงสังคม โครงสราางและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครชง และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและผลกระทบ การปรับตัวและการดำรงชีวิตในสังคม วัฒนธรรม เน้นในบริบทภาคใต้