เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-103 มนุษย์กับสังคม (Man and Society) (Thai)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

มนุษย์ในฐานะสมาชิกขชงสังคม โครงสราางและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครชง และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและผลกระทบ การปรับตัวและการดำรงชีวิตในสังคม วัฒนธรรม เน้นในบริบทภาคใต้