ความเป็นครู (SELF-ACTUALIZATION FOR TEACHERS) กลุ่ม 1


ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 10 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความเป็นครู (SELF-ACTUALIZATION FOR TEACHERS) กลุ่ม 1

Class ID
29226

Class Code
03206033

สถานศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำอธิบายวิชา

คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู สภาพงานครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ภาวะผู้นำของครู การแสวงหา และเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม พัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)