เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความเป็นครู (SELF-ACTUALIZATION FOR TEACHERS) รหัสวิชา 03206033

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา           

คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ภาวะผู้นำของครู การแสวงหา และเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสำนึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม พัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง