homeิวิชา ภาษาไทย ม.3
personperson_add
ิวิชา ภาษาไทย ม.3

ผู้สอน
นางสาว นูร์ยานี ดาโอ๊ะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ิวิชา ภาษาไทย ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2923

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านเรื่องสั้น นิทาน สารคดี จับใจความสำคัญของเรื่อง อ่านตีความ บอกคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน

เนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)