เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ิวิชา ภาษาไทย ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านเรื่องสั้น นิทาน สารคดี จับใจความสำคัญของเรื่อง อ่านตีความ บอกคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน

เนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3