เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Collection Development (Term 2/2560)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นโยบายการคัดเลือก จัดหา และคัดออก การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ และการทำธุรกรรมการสั่งซื้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

Concept of collection development, selection, acquisition, acquisition selection and weeding policy .Information resources evaluation order payment business and information technology applied in collection development