รายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 2 หน่วยกิจ 80 ชั่วโมง/ปี