เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

(2/60) 242-481 MACHINE INTELLIGENCE

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Course Description

แนะนำวิธีการและเทคโนโลยีที่ทำให้เครื่องจักรมีความสามารถในการเรียนรู้ การปรับตัว การตัดสินใจ การแสดงออกทางพฤติกรรม ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การควบคุมชาญฉลาด ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลชาญฉลาด การตัดสินใจแบบหลายเงื่อนไข การรวมข้อมูล ระบบฟัซซี่ เครือข่ายประสาทเทียม เหมืองข้อมูล ทฤษฎีของเบย์ ขั้นตอนวิธีพันธุกรรม ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบฐานความรู้

Introduction to methods and technologies that make machines have ability to learn, adapt, make decisions, display behaviors; decision support systems; intelligent control; artificial intelligence; computational intelligence; multi-criteria decision making; information fusion; fuzzy systems; neural networks; data mining; Bayes' theorem; genetic algorithms; expert and knowledge based systems

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง Prerequisite Subjectตามหลักสูตร: ไม่มีข้อแนะนำ: ผ่าน วิชา Introduction to Computer Programming แล้ว

ผ่านการเรียนวิชา Probability and Statistics (เคยลงเรียน)

สถานที่เรียน Location

TUE 15.30 - 17.00  6308

THU 17.00 - 18.30  6308