เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GESC106 เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใช้เพื่อการเรียนการสอน วิชา (GESC106) เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน