เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปวช.1 คอมพิวเตอร์ธุริกจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชุติมา อรุญมาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย (2000-1507)

วันที่สอน: วันพฤหัสบดี 

จำนวนชั่วโมง: 1 ชั่วโมง /สัปดาห์