เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ICT482 ประเด็นปัญหาทางสังคมและวิชาชีพ-2/60

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สารสนเทศศาสตร์ของสังคม ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม ชุมชนออนไลน์และนัยทางสังคม ประเด็นความหลากหลาย ความสามารถในการเข้าถึง ประเด็นของโลกาภิวัตน์ ประเด็นของเศรษฐกิจ ประเด็นของผู้เชี่ยวชาญประเด็นทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและประชาชน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง