เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3000-1606 การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการคิดเชิงระบบ