เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาต่างประเทศ (English) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 1.5 หน่วยกิจ  3 ช.ม. / สัปดาห์ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 12 หน่วย รวม 56 คาบ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทสนทนาในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการแสดงความรู้สึกของตนเองต่อเรื่องราวรอบตัว