homeภาษาต่างประเทศ (English) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
person
ภาษาต่างประเทศ (English) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว กรกช อารยะญาณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาต่างประเทศ (English) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2927

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 1.5 หน่วยกิจ  3 ช.ม. / สัปดาห์ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด 12 หน่วย รวม 56 คาบ

มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทสนทนาในชีวิตประจำวันรวมไปถึงการแสดงความรู้สึกของตนเองต่อเรื่องราวรอบตัว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)