รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      จำนวน  3 ชั่วโมง     เรื่อง หลักภาษาไทย

 ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย