เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีทั่วไป

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เอกราช ตาแก้ว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จักรีรัช

ประมวลการสอนรายวิชา (Course Syllabus)

วิชา เคมีทั่วไป  ภาควิชาพื้นฐานและการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย

สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่น ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 20  ภาคการศึกษาที่ 2      ปีการศึกษา 2559  วันที่ 11ธันวาคม  2560 – 2  เมษายน 2561

 

รหัสและชื่อรายวิชาวิชาภาษาไทย

วค. 1102  วิชาเคมีทั่วไป

รหัสและชื่อรายวิชาวิชาภาษาอังกฤษ

ScM. 1102  General chemistry

หน่วยกิต

3 (2-2-5) หน่วยกิต

 

   

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

อาจารย์เอกราช

อาจารย์มนตรี

ตาแก้ว

มั่นคง

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบ              อาจารย์จันทนา                           เกลี้ยงพร้อม

ลักษณะวิชา

ความสำคัญของเคมีต่อชีวิตประจำวัน  แนวคิดและหลักการพื้นฐานทางเคมี  สารประกอบ  สารละลายและบัฟเฟอร์  คุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีของสารอินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างเคมี      กับศาสตร์สาขาอื่น  และการประยุกต์ความรู้ทางเคมีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

Significance of chemistry for daily living, concepts and principles of basic chemistry, compound, solution, buffer, physical and chemical properties of organic compounds, the relationship between chemistry and other sciences, and the application of the knowledge on chemistry to be benefit in daily livings.

 

วัตถุประสงค์รายวิชา  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาสามารถ

1. อธิบายแนวคิดและหลักเคมีพื้นฐานได้

2. แจกแจงคุณสมบัติของสารที่พบในร่างกายและจำเป็นต่อชีวิตประจำวันได้

3. วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยของการเกิดปฏิกิริยาและเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง

ของร่างกายได้

4. ประยุกต์ความรู้ทางเคมีในชีวิตประจำวันได้

การวัดและประเมินผล

ภาคบรรยาย

คิดเป็น ร้อยละ 60

 

 

-การสอบกลางภาค

ร้อยละ 25

 

-การสอบปลายภาค

ร้อยละ 25

 

-รายงาน

ร้อยละ 10

 

 

 

ภาคปฏิบัติการ

คิดเป็น ร้อยละ 40

 

 

- ทักษะในห้องปฏิบัติการ

ร้อยละ 9

 

- รายงานการทดลอง

ร้อยละ 6

 

- การมีส่วนร่วมในการอภิปราย

ร้อยละ 5

 

- การสอบภาคทดลอง

ร้อยละ 10

 

- ผังความคิดรวบยอด

ร้อยละ 10

 

ตารางสอน

 

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หัวข้อการเรียนการสอน

อาจารย์ผู้สอน

16 ธ.ค. 60

07.30-08.00

แนะนำวิชา การจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล แนะนำอาจารย์ผู้สอน

อ.จันทนา เกลี้ยงพร้อม

08.00-12.00

บทที่ 1 ความรู้ทางเคมีในชีวิตประจำวัน

อ.เอกราช ตาแก้ว

 

23 ธ.ค. 60

08.00-12.00

บทที่ 2 หลักการและแนวคิดพื้นฐานทางเคมี

อ.เอกราช ตาแก้ว

30 ธ.ค. 60

08.00-12.00

ปฏิบัติการ 1. เรื่อง ความปลอดภัย วิธีปฏิบัติในห้องปฏิบัติการการใช้อุปกรณ์ และเทคนิคการปฏิบัติ

อ.เอกราช ตาแก้วและคณะ

 

6 ม.ค. 61

08.00-12.00

บทที่  3  สารประกอบ  สารละลาย  และบัฟเฟอร์

อ.เอกราช ตาแก้ว

 

13 ม.ค. 61

08.00-12.00

ปฏิบัติการ 2. เรื่อง พีเอชและสารละลายบัฟเฟอร์

อ.เอกราช ตาแก้วและคณะ

 

20 ม.ค. 61

08.00-12.00

ปฏิบัติการ 3. เรื่อง การไทเทรตระหว่างกรดกับเบส

อ.เอกราช ตาแก้วและคณะ

27 ม.ค. 61

08.00-12.00

บทที่  4  อินทรีย์เคมี

อ.เอกราช ตาแก้วและคณะ

3 ก.พ. 61

08.00-12.00

บทที่  5  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและอนุพันธ์

อ.เอกราช ตาแก้วและคณะ

 

10 ก.พ. 61

09.00-12.00

สอบกลางภาค

อ.จันทนา  เกลี้ยงพร้อม/     อ.เอกราช ตาแก้ว

17 ก.พ. 61

08.00-12.00

บทที่  6  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

สารประกอบคาร์โบนิล

อ.เอกราช ตาแก้วและคณะ

 

24 ก.พ. 61

08.00-12.00

ปฏิบัติการ 4. เรื่อง การแยกสารและการทำให้สารอินทรีย์บริสุทธิ์

อ.เอกราช ตาแก้วและคณะ

 

3 มี.ค. 61

08.00-12.00

บทที่  7  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

สารประกอบวงแหวน

อ.เอกราช ตาแก้ว

 

10 มี.ค. 61

08.00-12.00

ปฏิบัติการ 5. เรื่อง แอลดีไฮด์และคีโตน

อ.เอกราช ตาแก้วและคณะ

 

17 มี.ค. 61

08.00-12.00

บทที่  8  เคมีกับภาวะสิ่งแวดล้อม

อ.เอกราช ตาแก้ว

 

24 มี.ค. 61

08.00-12.00

ปฏิบัติการ 6. เรื่อง ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

อ.เอกราช ตาแก้วและคณะ

 

31 มี.ค. 61

08.00-12.00

บทที่  8  เคมีกับภาวะสิ่งแวดล้อม

อ.เอกราช ตาแก้ว

 

6 เม.ย 61

09.00-12.00

สอบปลายภาค

อ.จันทนา  เกลี้ยงพร้อม /    อ.เอกราช ตาแก้ว

ผู้สอนปฏิบัติการ อ.เอกราช ตาแก้ว และอ.มนตรี มั่นคง

สื่อการเรียนการสอน

1. สารเคมี

2. อุปกรณ์ทดลอง

3. โจทย์ปัญหา

4. เอกสารประกอบการสอน ตำรา และหนังสืออ่านประกอบ

 

รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ

เกษร พลัง. 2555.  เคมีอินทรีย์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทบวงมหาวิทยาลัย. 2551. เคมีเล่ม  1.  กรุงเทพฯ:  อักษรเจริญทัศน์.

                               เคมีเล่ม  2.  กรุงเทพฯ:  อักษรเจริญทัศน์.

รานี สุวรรณพฤกษ์. 2550. เคมีทั่วไปฉบับเสริมประสบการณ์. กรุงเทพฯ :วิทยพัฒน์

ลัดดา มีศุข. 2545. เคมีทั่วไปเล่ม 1 ฉบับรวบรัด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุชาตา  ชินะจิตร. 2549.  อันตรายจากสารเคมี. พิมพ์ครั้งที่ 7  กรุงเทพฯ:  ที.พี  พรินท์.

สุนันทา วิบูลย์จันทร์. 2555.  เคมีอินทรีย์. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ:  เอ็นดับบลิวมีเดีย,

อุดม ก๊กผล, โสภณ เริงสําราญ และอมร เพชรสม. 2547. อินทรีย์เคมี. พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Chang, Ramond.  2003. General Chemistry. 3rd edition. USA:  WCB/McGraw-Hill .

Kenneth W. Whitten . 2004. General chemistry. 7th edition. Calif : Belmont   

Thomson/Brooks.

Mc.Murry, J.  2003. Organic Chemistry.  4th edition. Thomson Brooks/ Cole      

         Publishing Pacific Grove CA, USA.

Morrison, R. T. and Boyd, R. N. 1992. Organic Chemistry. 6th edition. Pracetice Hall

          International. New York, USA.

Solomon, T. W. G. 2008. Organic Chemistry. 9th edition. John Wiley & Sons. New York, USA.

Whitten, Kenneth. 2000. General Chemistry. 6th edition. Thomson Learning.