เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พลังงานและสิ่งแวดล้อม รหัสวิชา 2001-1003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุดประสงค์รายวิชา

  • เข้าใจหลักและวีธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
  • ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ
  • ประยุกต์หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตประจำวัน
  • มีเจตคติที่ดีต่ออนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต ปัญหาการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลักและวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาพลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

สมรรถนะของรายวิชา

  • เข้าใจหลักการและกระบวนการในการจัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ปฏิบัติกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานตามหลักการและกระบวนการ
  • ปฏิบัติกิจกรรมดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการและกระบวนการ