เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CS-IT)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

Seminar in Computer and Information Technology

หลักการของกระบวนการสัมมนา แนวคิดในการจัดสัมมนาแบบต่างๆ  ค้นหาประเด็นปัญหาเรื่องที่สนใจและเป็นปัจจุบัน หรือเข้ารับฟังบรรยายวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมารวบรวมเรียบเรียง สรุปข้อคิดเห็นนำเสนอต่อที่ประชุม กรณีศึกษาจัดสัมมนาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการจัดสัมมนา