เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-311 แผนธุรกิจ (Business Plan)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความสำคัญของการทำแผนธุรกิจ หลักการทำแผนธุรกิจเพื่อการลงทุน และการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายหลัก วิธีการจัดทำงบประมาณ การพยากรณ์ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ ด้านการตลาด การเงิน การผลิตและทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ การสร้างตัวแบบสนับสนุนการตัดสินใจ การทำรายงาน กระบวนการวางแผนธุรกิจ เริ่มจาก วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกิจ การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ นำแผนไปปฏิบัติโดยผ่านงบประมาณและการควบคุม