เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย มหามัดวีรา บินลอแม

โรงเรียนรอมาเรียน

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง21101      วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                            เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  บทบาทและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ต่อระบบสารสนเทศ  และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ได้ พัฒนาการคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์   บุคลากรทางคอมพิวเตอร์