เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0707231 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม 01

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ระบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การนำระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาประยุกต์กับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และฝึกปฏิบัติ