เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3105-2010

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.) รหัสวิชา 3105-2010

เวลาเรียน 3 คาบ 2 หน่วยกิต

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และลายวงจรพิมพ์
2. มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์
3. มีทักษะในการจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความปราณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
2. จัดเตรียมและติดตั้งโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3. ออกแบบและเขียนแบบระบบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
4. ออกแบบและเขียนแบบระบบ Schemetic Diagram โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. ออกแบบและเขียนแบบลายวงจรพิมพ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ทดสอบการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา
            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และลายวงจรพิมพ์ การใช้โปรแกรม Work Bench, Pspice ในการจำลองการทำงานของวงจร  ออกแบบและทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์