ผู้สอน
ดร. วรพจน์ ปานรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

0707131 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ กลุ่ม 02


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29303

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การนำระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาประยุกต์กับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และฝึกปฏิบัติ