เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

0707131 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ กลุ่ม 02

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ระบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การนำระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาประยุกต์กับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และฝึกปฏิบัติ