รายวิชา ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ จำนวนหน่วยกิจ 3 หน่วยกิจ ระยะเ้วลาศึกษา 5 ชั่วโมง