เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/2560 412-102 Elementary Chinese II

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ไวยากรณ์จีนและรูปประโยคพื้นฐาน  เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มอีก 300 ตัวอักษรต่อจากรายวิชา 412-101 ภาษาจีนพื้นฐาน 1

Chinese grammar and basic sentence patterns with approximately additional to 300 Chinese characters, continuation from 412-101 Elementary Chinese I