รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องจำนวน 1-10 จำนวนชั่วโมงที่เรียน 10 ชั่วโมง