ผู้สอน
นางสาว ฟารินดา ลาเต๊ะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2933

สถานศึกษา

โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

1.ตอบ คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 0 (3-0-6)
EL 070 English Course 1
วิชาบังคับก่อน : กำหนดจากการจัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
เป็นวิชาเสริมที่มิได้คิดหน่วยกิต (Non-Credit) เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษยังไมสูงพอที่จะเข้าศึกษาในระดับพื้นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ได้ (S) หรือใช้ไม่ได้ (U) และจะไม่นำไปคิดรวมกับจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด หรือคำนวณค่าระดับเฉลี่ย)
ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยเน้นการทบทวนความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง การพูด ระดับต้น และการอ่านบทความสั้นๆ