เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

833233 การบริหารงานคลังสาธารณะ (Public Finance Administration)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายการคลังสาธารณะ บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดในทางการคลังภาครัฐ รายรับและรายจ่ายสาธารณะ การจัดทำงบประมาณภาครัฐ การบริหารภาษีอากร หนี้สาธารณะ และนโยบายการเงินและนโยบายการคลังของรัฐ

Definitions of public finance; the roles of government in the economy; principles and concepts of financial management in the public sector; public expenditures and revenues; public budgeting, taxation administration; public debt; financial and fiscal policies.