ผู้สอน
ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

833301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (Research Methodology in Political Science)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29337

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกำหนดปัญหา แนวความคิด และสมมติฐาน การเขียนโครงการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มการวิจัยทางรัฐศาสตร์

Concepts in research methodology in Political Science; quantitative and qualitative research; research problems, concepts, hypothesis, research proposal, research tools, data collecting, data analysis, research report's writing, problems, obstacles and trends of research in Political Science