เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

833301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ (Research Methodology in Political Science)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกำหนดปัญหา แนวความคิด และสมมติฐาน การเขียนโครงการวิจัย การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานผลการวิจัย ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มการวิจัยทางรัฐศาสตร์

Concepts in research methodology in Political Science; quantitative and qualitative research; research problems, concepts, hypothesis, research proposal, research tools, data collecting, data analysis, research report's writing, problems, obstacles and trends of research in Political Science