รายวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน1.5หน่วยกิจ 3คาบ/สัปดาห์ ประกอบด้วย การทักทายในชีวิตประจำวัน