เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบราชการกับการกำหนดนโยบาย (2560/2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

          วิวัฒนาการของการเมืองและระบบราชการไทย ความหมายของการกำหนดนโยบาย ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทั้งภายในและภายนอกระบบการเมือง ขั้นตอน กระบวนการกำหนดนโยบาย บทบาท และอิทธิพลของกลุ่มสถาบันการเมืองและระบบราชการที่มีต่อการกำหนดนโยบาย และการวิเคราะห์การกำหนดนโยบาย

           Evolution of politics and bureaucratic system in Thailand, Definitions of policy making, policy making participants both inside and outside the political system, procedures and process of policy making, roles and influences of political institutions and bureaucratic system on public policy making, and analysis of policy making