เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวางแผนกลยุทธ์ (2560/2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

          แนวคิดพื้นฐานและความสำคัญของการวางแผน ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว ระดับและชนิดของกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์